GLOBAL FOCUS Kft.                                                                                                                                       1.sz. melléklet

számú bérleti szerződéshez

 

 

 

MŰSZERKÖLCSÖNZÉS BÉRLETI SZERZŐDÉSÉNEK FELTÉTELEI

 

 

1.                    A bérbeadó vállalásai és kötelezettségei

 

1.1           A  bérbeadó vállalja, hogy az általa kölcsönzési céllal átadott műszer és a  2.sz. melléklet szerinti tartozékok műszaki       jellemzői megfelelnek a gépkönyv előírásainak és a munkavédelmi előírásoknak.

 

1.2           A  bérbeadó saját helyiségében a bérbevevő külön kérésére kiszállítás előtt a műszert használat közben adja át.  Ha      a bérbevevő nem él ezzel a jogával, a műszer átvételével ismeri el annak működőképes állapotát.

A bérbeadó igény esetén vállalja a műszer szakszerű kezelésének betanítását, tájékoztatást ad a műszer javításával,  tartozékhiány pótlásával kapcsolatos kérdésekben.

 

1.3           A bérbeadó előzetes megállapodás alapján térítés ellenében gondoskodik a műszer kölcsönzési idő előtti és utáni          szállításáról. Szállítási idő 48 óra.

 

 

2.             A bérbevevő vállalásai és kötelezettségei

 

2.1           A bérlethez szükséges papírok:

Vállalkozói igazolvány, cég esetén cégkivonat, aláírási címpéldány másolat, megbízólevél, ha nem az aláíráson szerelő személy veszi át, adószám, személyi igazolvány és az ügyfél elérhetősége (telefon, email).

                Vállalkozó és Betéti társaság esetén „KAUCIÓ” fizetése szükséges.

 

2.2           A műszer átvételét, a bérleti szerződésben foglaltakat és az ahhoz tartozó feltételeket a bérbevevő a szerződés             aláírásával, cégbélyegzőjének lenyomatával és képviselője személyi igazolványának számával ismeri el.

 

2.3           A bérbevevő az átvételtől a visszaadásig a Ptk. 425.§-a szerint teljes anyagi felelősséggel tartozik a szerződés              szerint átvett műszerért és a mellékletben foglalt tartozékokért, azokat a kölcsönzés után hiánytalanul, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles visszaszolgáltatni.

 

2.4           A kölcsönadott műszer bérleti idő alatti meghibásodását be kell jelenteni a bérbeadónak, aki haladéktalanul     gondoskodik a javításról. Ha a műszer meghibásodásában a bérbevevő vétlen, a javítás költségeit a bérbeadó             viseli, és a javítás időtartamára a bérleti díj terhelését szünetelteti. Ellenkező esetben a javítási költség és a javítás   idejére esedékes bérleti díj is a bérbevevőt terheli.

 

2.5           A bérbevevő kérheti, hogy a bérbeadó telephelyén a műszert jelenlétében, működés közben adják át és vegyék vissza.

 

 

3.             A bérlet időtartama és fizetési feltételei

 

3.1           A bérlet alapidőtartama 1 nap, 2 nap, vagy 1 hét. Eltérő bérleti időszak lehetséges, megállapodás alapján. A bérlet kezdeti időpontja a szerződésben rögzített nap.

 

                A kölcsönműszerek raktárának nyitási időpontja  900 óra, zárási időpontja 1500 óra.

 

3.2           Az egyes eszközfajták alapdíja a bérleti szerződésben kerül rögzítésre.

 

3.3           Késedelmes vagy nem fizetés a bérleti szerződés azonnali felmondását és a műszer visszaszállításának kötelezettségét                 vonja maga után.

 

3.4           A bérleti díj fizetésének módjai:

                    a) készpénzzel,

                    b) előrefizetéssel számla alapján,

                    b) átutalással,

                    c) kaució,

                    c) futárral történő szállítás esetén utánvéttel

 

                Egy és két napos bérlet esetén a bérleti díj minden esetben előre fizetendő.

 

 

 

3.8           Bérbeadó fenntartja magának a jogot arra, hogy a megállapított bérleti díjat a műszer átvételével egyidejűleg kérje        készpénzben befizetni.

 

3.9           Bérbevevő tudomásul veszi, hogy fizetési késedelme esetén a bérbeadó a késedelem időpontjában érvényes mindenkori              jegybanki alapkamat kétszeresét számítja fel, vagy az erre vonatkozóan kötött külön megállapodás szerint jár el.

 

 

4.             Egyéb feltételek

 

 

4.1           A kölcsönműszer használatával összefüggésbe hozható kárért a bérbeadó kártérítési felelősséget nem vállal.

 

4.3           A szerződéssel kapcsolatban bármilyen jognyilatkozatot csak írásban lehet tenni.

 

4.4           Jelen szerződéses jogviszonyból származó per esetére a szerződő felek kölcsönösen kikötik a Pesti Központi Kerületi       Bíróság kizárólagos illetékességét (PP 41.§ (2.bek.)).

 

 

 

 

Budapest,  2020. ………………………………………………

 

                                                                                                                             …………………………………………………………………………

 

                                                                                                                                                             Ügyfél 

YouTube